Новембар 2014

03.11.2014. год.   - Одржана су одељенска већа за ученике од I-VIII разреда са следећим дневним редом:

      1. Утврђивање успеха и дисциплине на крају I класификационог периода
      2. Оцењивање ученика
      3. Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности
      4. Сарадња са родитељима
      5. Разно

05.11.2014. год.         - Одржано је Наставничко веће са дневним редом:

       1. Разматрање извештаја о резултатима образовно-васпитног рада на крају I класификационог периода
       2. Разматрање извештаја руководилаца разредних већа о реализацији наставног плана и програма, допунске и додатне наставе
       3. Сарадња са родитељима
       4. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика
       5. Разматрање организације Дана школе
       6. Извештај о раду стручних већа из области предмета и стручних актива и тимова
       7. Текућа питања

12 и 12.11.2014. год. – Одржано је предавање припадника ПУ Смедерево за ученике V разреда у оквиру пројекта „Безбедно детињство-развој безбедносне културе младих“ са темом „У зачараном кругу дроге и алкохола“

18.11.2014. год.           - У школи је одржана радионица за ученике VIII разреда на тему „Борба против трговине људима“

19.11.2014. год.           - Организован је Савет родитеља са следећим дневним редом:

       1. Усвајање записника са Iседнице Савета родитеља, одржане у школској 2014/15.год.
       2. Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода
       3. Мере за унапређење образовно-васпитног рада у школи
       4. Избор представника родитеља за чланове Комисије за јавну набавку и извођење екскурзија за ученике од I-VIII разреда у школској 2014/15.год.
       5. Доношење одлуке о висини накнаде за наставнике-одељенске старешине који изводе екскурзије
       6. Упознавање са Правилником о начину регулисања саобраћаја у зони школа
       7. Текућа питања

20.11.2014.год.          - Додељене су награде даровитим ученицима који су писали читалачке дневнике поводом Такмичења за читалачку значку 2014.год.

21.11.2014.год.          - Почео је штрајк просветних радника и часови трају 30 минута.

28.11.2014.год.          - Одржан је III састанак Ученичког парламента.

                                    Дневни ред:

       1. Активности у оквиру Дана просветних радника
       2. Обавештење ученика о питањима од посебног значаја за школовање
       3. Оцењивање ученика