Јун 2015

01.06.2015.     Одржана је седница Наставничког већа за ученике осмог разреда са следећим дневним редом:

    1. Успех и дисциплина на крају наставног периода за ученике осмог разреда
    2. Дипломе, похвалнице и награде за одличне ученике и ученика генерације
    3. Организација завршног испита за ученике осмог разреда
    4. Текућа питања

04.06.2015.     Спроведено је национално тестирање из математике за ученике шестог

                      разреда

05.06.2015.     Спроведено је национално тестирање из математике за ученике четвртог

                       разреда

15.16.17.06.2015.       Одржан је завршни испит за ученике осмог разреда

18.06.2015.     Одржана су одељењска већа за ученике од првог до седмог разреда

Дневни ред:

    1. Утврђивање успеха и дисциплине на крају наставног периода за ученике од првог до седмог разреда
    2. Реализација наставних планова и програма и фонда часова по предметима
    3. Извештај о слободним активностима
    4. Извештај са такмичења
    5. Похвале и награде ученицимапецијалне дипломе, похвалнице и књиге за одличне ученике)
    6. Родитељски састанци
    7. Текућа питања

19.06.2015.   Одржана седница наставничког већа са следећим дневним редом:

    1. Успех и дисциплина на крају наставног периода за ученике од првог до осмог разреда
    2. Организација разреднх испита
    3. Реализација наставних планова и програма и фонда часовапо предметима
    4. Реализација и резултати допунске, додатне наставе и слободних активности
    5. Похвале и награде за ученике
    6. Извештај о сарадњи родитеља и школе
    7. Извештај о раду стручних већа и тимова
    8. Извештај о раду Савета родитеља
    9. Извештај са такмичења ученика
    10. Извештај о изведеним екскурзијама и предлог за извођење екскурзија у шк.2015/16.год.
    11. Ажурирање школскедокументације
    12. Текућа питања

26. и 27.06.2015.        Попуњавање листа жеља за упис у средњу школу

28.06.2015.                 Родитељски састанци и свечана подела сведочанстава, књига, диплома и похвалница