Април 2015

01.04.2015.     Одржана су одељењска већа поводом завршетка другог класификационог периода. Дневни радје био следећи:

    1. Утврђивање успеха и дисциплине на крају другог класификационог периода
    2. Мере за побољшање успеха и дисциплине
    3. Помоћ слабијим ученицима
    4. Реализација наставних планова редовне, додатне, допунске наставе и слободних активности
    5. Текућа питања

03.04.2015.     Одржано је Наставничко веће     

                        Дневни рад:

    1. Извештај о резултатима васпитно – образовног рада на крају другог класификационог периода
    2. Реализација наставних планова редовне,додатне, допунске наставе и слободних активности
    3. Учешће на такмичењима и припрема ученика
    4. Уредност и ажурност разредних књига
    5. Упис ученика у први разред
    6. Упознавање наставничког већа са записником о ванредном инспекцијском надзору просветне инспекције
    7. Текућа питања

У периоду од 09.04.2015. до 15.04.2015.    је биопролећни распуст.

20.04.2015.               Школу је посетио тим организације „Здраво да сте“.

24. и 25.04.2015.       Одржан је пробни завршни испит за ученике осмог разреда.

28.04.2015.                 Обележен је Дан девојчица у оквиру пројекта  Професионалне

оријентације. Дан девојчица је обележен посетом Техничке школе, где су ученици имали прилику да се упознају са различитим занимањима.

30.04.2015.                 Одржана је осма седница Ученичког парламента. Дневни ред је био следећи:

      1. Такмичење ученичких парламената
      2. Организација акције сређивања учионица и избор најлепше учионице
      3. Припрема и организација презентација средњих школа и реалних сусрета